Перегляд відеороликів і анімації

Крім відтворення звуку, компонент MediaPiayer дозволяє переглядати відеоролики і мультиплікації, представлені як AVI-файли (AVI – це скорочення від Audio Video Interleave, що перекладається як чергування звуку і відео, т. е. AVI-файл містить як звукову, так і відеоінформацію).
Процес використання компонента MediaPiaer для перегладу вмісту AVI-файлу розглянемо на прикладі програми, яка в результаті клацання на командній кнопці відтворює на поверхні форми просту супроводжувану звуковим ефектом мультиплікацію – обертається за годинниковою стрілкою слово Delphi (файл delphi.avi, що містить цей мультик, знаходиться на прикладеному до книги диску).
Вид діалогового вікна програми наведено на рис. 11.12, а значення властивостей компонента MediaPlayerl – У табл. 11.8.

Рис. 11.12. Форма і діалогове вікно програми Використання MediaPlayer

Таблиця 11.8. Значення властивостей компонента MediaPlayer1

Властивість Значення
Name MediaPlayer1
FileName delphi.avi
DeviceType dtAVIVideo
AutoOpen True
Display Panel1
Visible False

Створюється форма додатка звичайним чином. Компонент Paneii використовується як екран, на який здійснюється висновок анімації, і його ім’я приймається як значення властивості Display компонента MediaPlayeri. Тому спочатку до форми краще додати компонент Panel і потім – MediaPlayer. Такий порядок створення форми дозволяє встановити значення властивості Display шляхом вибору зі списку.
Слід особливо звернути увагу на те, що розмір області виводу анімації на панелі визначається не значеннями властивостей width і Height панелі (хоча їх значення повинні бути як мінімум такими ж, як ширина і висота анімації). Розмір області визначається значенням властивості
DisplayRect компонента MediaPlayer. Властивість DisplayRect ВО час розробки програми недоступно (його значення не виводиться у вікні Object Inspector). Тому значення властивості DisplayRect встановлюється під час роботи програми в результаті виконання інструкції
MediaPlayer1.DisplayReet: = Rect (0,0,60,60).

Зауваження

Щоб отримати інформацію про розмір кадрів AVI-файлу, треба, використовуючи можливості Windows, відкрити папку, в якій знаходиться цей файл, натиснути правою кнопкою миші на імені файлу, вибрати команду Властивості і в діалоговому вікні – вкладку Зведення, в якій виводиться докладна інформація про фото, в тому числі і розмір кадрів.
Текст програми приведений в лістингу 11.4.

Лістинг 11.4. Відтворення анімації, супроводжуваної звуком

uses
Windows, Messages, SysUtils,

Classes, Graphics, Controls,

Forms, Dialogs, MPlayer, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TForm1 = class (TForm)
Label1: TLabel; // інформаційне повідомлення
Panel1: TPanel; // панель, на яку виводиться анімація
Button1: TButton; // кнопка OK
MediaPlayer1: TMediaPlayer; // універсальний програвач
procedure ButtonlClick (Sender: TObject);
procedure FormCreate (Sender: TObject);

private
{ Private declarations) public
{ Public declarations} end;
var
Form1: TForm1;
implementation
($ R * .DFM}
procedure TForm1.ButtonlClick (Sender: TObject);

begin
MediaPlayer1.Play; // відтворення анімації
end;
procedure TForm1.FormCreate (Sender: TObject);

begin
// задамо розмір області виводу анімації

// на поверхні форми
MediaPlayer1.DisplayRect: = Rect (0,0,60,60);

end;
end.

Процес відтворення анімації активізується застосуванням методу Play, що еквівалентно натискання кнопки Play в разі, якщо кнопки компонента MediaPlayer доступні користувачеві.