Інструкція while

Інструкція (цикл) while використовується в тому випадку, якщо деяку послідовність дій (інструкцій програми) треба виконати кілька разів, причому необхідне число повторень під час розробки програми невідомо і може бути визначено тільки під час роботи програми.

Типовими прикладами використання циклу while є обчислення із заданою точністю, пошук в масиві або в файлі.

У загальному вигляді інструкція while записується в такий спосіб:

while умова do begin

// тут інструкції, які треба виконати кілька разів

end

де умова – вираз логічного типу, визначальна умова виконання інструкцій циклу.

  1. Інструкція while виконується наступним чином:
  2. спочатку обчислюється значення виразу умова.
  3. Якщо значення виразу умова одно False (умова не виконується), то на цьому виконання інструкції while завершується.
  4. Якщо значення виразу умова одно True (умова виконується), то виконуються розташовані між begin і end інструкції тіла циклу. Після цього знову перевіряється виконання умови. Якщо умова виконується, то інструкції циклу виконуються ще раз. І так до тих пір, поки умова не стане хибним (False).

Алгоритм, відповідний інструкції while, представлений на рис. 2.14.

Увага!
Для того щоб інструкції циклу while, які знаходяться між begin і end, були виконані хоча б один раз, необхідно, щоб перед виконанням інструкції while значення виразу умова було істинно.

Рис. 2.14. Алгоритм інструкції while

Для того щоб цикл завершився, потрібно, щоб послідовність інструкцій між begin і end впливала на значення виразу умова (змінювала значення змінних, що входять у вираз умова).

Розглянемо програму, яка обчислює значення числа л з точністю, що задається користувачем під час роботи програми. В основі алгоритму обчислення лежить той факт, що сума ряду 1 – 1/3 + 1/5 -1/7 + 1/9 + … наближається до значення л / 4 при досить великій кількості членів ряду.

Кожен член ряду з номером n обчислюється за формулою: 1 / (2 * n – 1) і множиться на мінус один, якщо n парне (визначити, чи є п парних, можна перевіркою залишку від ділення п на 2). Обчислення закінчується тоді, коли значення чергового члена ряду стає менше, ніж задана точність обчислення.

Вид діалогового вікна програми під час її роботи наведено на рис. 2.15. Користувач вводить точність обчислення в поле введення (Editi). Після клацання на командній кнопці Обчислити (Buttonl) програма обчислює значення числа л і виводить результат в поле мітки (Labeii).

Текст програми приведений в лістингу 2.6. Як і в попередніх прикладах, основну роботу виконує процедура обробки події OnClick.

Рис. 2.15. Діалогове вікно програми Обчислення ПІ

Лістинг 2. 6. Обчислення числа я

unit pi_; interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,

Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = Class (TForm)
Edit1: TEdit; // точність обчислення
Button1: TButton; // кнопка Обчислити
Label1: TLabel;
Label2: TLabel; // поле виведення результату
procedure ButtonlClick (Sender: TObject); private
{Private declarations}

public
{Public declarations)

end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$ R * .DFM}
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

var
pi: real; // обчислюється значення ПІ

t: real; // точність обчислення

n: integer; // номер члена ряду

elem: real; // значення члена ряду

begin
i : = 0;

n : = 1;

t : = StrToFloat (editl.text);

elem : = 1; // щоб почати цикл

while elem & gt; = t do

begin

elem : = 1 / (2 * n - 1); if n MOD 2 = 0

then pi : = pi - elem else pi: = pi + elem; n: = n + 1;

end;

pi: = Pi * 4; labell.caption: = 'ПІ одно' + FloatToStr (pi) + # 13

+ 'Підсумувати' + IntTostr (n) + 'членів ряду.'; end;

end.