Категорія «Основи програмування»

Використання функцій

Зазвичай функції використовують в якості операндів виразів. Параметром функції може бути константа, змінна або вираз відповідного типу. Нижче наведені приклади використання стандартних функцій і функцій перетворення. n : = Round ((x2-x1) / dx); x1: = (-b + Sqrt (d)) / (2 * а); m : = Random (10); cena : = StrToInt (Edit1.Text); Edit2.Text : …

Функції перетворення

Функції перетворення (Табл. 1.7) найбільш часто використовуються в інструкціях, які забезпечують введення і висновок інформації. Наприклад, для того щоб вивести в поле виведення (компонент Label) діалогового вікна значення змінної типу real, необхідно перетворити число в рядок символів, що зображає дане число. Це можна зробити за допомогою функції FloatToStr, яка повертає строкове представлення значення виразу, вказаного …

Математичні функції

Математичні функції (Табл. 1.6) дозволяють виконувати різні обчислення. Таблиця 1.6. Математичні функції Функція Значення АBS (n) Абсолютне значення n Sqrt (n) Квадратний корінь з n Sqr (n) Квадрат n Sin (n) Синус n Cos (n) Косинус n Arctan (n) Арктангенс n Ехр (n) Експонента n Ln (n) Натуральний логарифм n Rardom (n) Випадкове ціле число …

Стандартні функції

Для виконання часто зустрічаються обчислень і перетворень мову Delphi надає програмісту ряд стандартних функцій. Значення функції пов’язано з її ім’ям. Тому функцію можна використовувати в якості операнда вирази, наприклад в інструкції присвоювання. Так, щоб обчислити квадратний корінь, достатньо записати k: = Sqrt (n), де Sqrt – функція обчислення квадратного кореня, п – змінна, яка містить …

Виконання інструкції присвоювання

Інструкція присвоювання виконується наступним чином: Спочатку обчислюється значення виразу, яке знаходиться праворуч від символу інструкції присвоювання. Потім обчислене значення записується в змінну, ім’я якої стоїть ліворуч від символу інструкції присвоювання. Наприклад, в результаті виконання інструкцій: i: = 0; – значення змінної i стає рівним нулю; а: = b + с; – значенням змінної а буде …

Тип вираження

Тип виразу визначається типом операндів, що входять у вираз, і залежить від операцій, що виконуються над ними. Наприклад, якщо обидва операется так, над якими виконується операція додавання, цілі, то очевидно, що результат теж є цілим. А якщо хоча б один з операндів дробовий, то тип результату дробовий, навіть в тому випадку, якщо дрібна частина значення …

Вираз

Вираз складається з операндів і операторів. Оператори знаходяться між операндами і позначають дії, які виконуються над операндами. Як операнди виразу можна використовувати: змінну, константу, функцію або інший вираз. Основні алгебраїчні оператори наведені в табл. 1.4. Таблиця 1.4. Алгебраїчні оператори Оператор Дія + Додавання – Віднімання * Множення / Розподіл DIV Розподіл остачі MOD Обчислення залишку …

Інструкція присвоювання

Інструкція присвоювання є основною обчислювальної інструкцією. Якщо в програмі треба виконати обчислення, то потрібно використовувати інструкцію присвоювання. В результаті виконання інструкції присвоювання значення змінної змінюється, їй присвоюється значення. У загальному вигляді інструкція присвоювання виглядає так: Ім’я: = Вираз; де: Ім’я – змінна, значення якої змінюється в результаті виконання інструкції присвоювання; : = – символ інструкції …

Іменована константа

Іменована константа – це ім’я (ідентифікатор), яке в програмі використовується замість самої константи. Іменована константа, як і змінна, перед використанням повинна бути оголошена. У загальному вигляді інструкція оголошення іменованої константи виглядає наступним чином: константа = значення; де: константа – ім’я константи; значення – значення константи. Іменовані константи оголошуються в програмі в розділі оголошення констант, який …