Довідкова інформація

При виборі з меню  команди Довідка з’являється довідкова інформація – правила гри (рис. 15.14).

Рис. 15.14. Вікно довідкової інформації

Процес створення СНМ-файлу докладно описаний в гл. 14. Процедура, що забезпечує виведення довідкової інформації, приведена в лістингу 15.7.

Примітка

Перед безпосереднім створенням процедури, що забезпечує виведення довідкової інформації, в головну форму необхідно додати компонент HhOpen.

Лістинг 15.7. Висновок довідкової інформації // вибір з меню команди Довідка

procedure TForm1.N3Click (Sender: TObject);
HelpFile : string; // файл довідки
HelpTopic : string; // розділ довідки
pwHelpFile : PWideChar;

// файл довідки (покажчик на рядок WideChar)
pwHelpTopic : PWideChar;

// розділ (покажчик на рядок WideChar)

begin
HelpFile : = 'Saper.chm';

HelpTopic : = 'Saper_02.htm';
// виділити пам'ять для

WideChar-рядків GetMem (pwHelpFile, Length (HelpFile) * 2);

GetMem (pwHelpTopic, Length (HelpTopic) * 2);
// перетворити ANSI-рядок в WideString-рядок
pwHelpFile : = StringToWideChar (HelpFile,

pwHelpFile, MAX_PATH * 2);
pwHelpTopic : = StringToWideChar (HelpTopic,

pwHelpTopic, 32);
// вивести довідкову інформацію
Form1.Hhopen1.OpenHelp (pwHelpFile,

pwHelpTopic);
end;