Висновок масиву

Під виведенням масиву розуміється висновок на екран монітора (в діалогове вікно) значень елементів масиву.

Якщо в програмі необхідно вивести значення всіх елементів масиву, то для цього зручно використовувати інструкцію for, при цьому змінна-лічильник інструкції for може бути використана в якості індексу елемента масиву.

Як приклад на рис. 5.1 наведено діалогове вікно програми, яке демонструє ініціалізацію і процес виведення значень елементів масиву в поле мітки. програма виводить пронумерований список футбольних команд. Слід звернути увагу, що для того щоб список команд виглядав дійсно як список, властивості Label1.AutoSize потрібно привласнити значення False (надайте властивості Label1.AutoSize значення True і подивіться, як буде працювати програма). Текст програми приведений в лістингу 5.1.

Рис. 5.1. Форма і діалогове вікно програми Висновок масиву

 

Лістинг 5.1. Ініціалізація і висновок масиву

unit outar _;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants,
Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls;

type

TForm1 = Class (TForm)

Button1: TButton;

Label1: TLabel;

procedure ButtonlClick (Sender: TObject);
private

{Private declarations} public

{Public declarations} end;

var

Form1: TForm1;

implementation

($ R * .dfm}

const

NT = 5;

var

team: array [1..NT] of string [10] =

( 'Зеніт', 'Динамо', 'Ротор', 'Спартак', 'СКА '

procedure TForml.ButtonlClick (Sender: TObject);
var

st: string; // список команд

i: integer; // індекс, номер елемента масиву
begin

// формування списку для відображення в формі

for i: = l to NT do st: = st + IntToStr (i) + ''
+ team [i] + # 13; // виведення списку Label1.Caption: = st;
end;

end.