Вираз

Вираз складається з операндів і операторів. Оператори знаходяться між операндами і позначають дії, які виконуються над операндами. Як операнди виразу можна використовувати: змінну, константу, функцію або інший вираз. Основні алгебраїчні оператори наведені в табл. 1.4.

Таблиця 1.4. Алгебраїчні оператори

Оператор Дія
+ Додавання
Віднімання
* Множення
/ Розподіл
DIV Розподіл остачі
MOD Обчислення залишку від ділення

При запису виразів між операндом і оператором, за винятком операторів DIV і MOD, пробіл можна не ставити.

Результат застосування операторів +, -, * і / очевидний.

Оператор DIV дозволяє отримати цілу частину результату ділення одного числа на інше. Наприклад, значення вираження is DIV i дорівнює 2.

Оператор MOD, розподіл по модулю, дозволяє отримати залишок від ділення одного числа на інше. наприклад, значення виразу 15 MOD 7 дорівнює 1.

У найпростішому випадку вираз може являти собою константу або змінну.

Приклади виразів:
 

123 0.001 i + 1

А + В / С Summa * 0.75 (В1 + ВЗ + ВЗ) / 3 Cena MOD 100

При обчисленні значень виразів слід враховувати, що оператори мають різний пріоритет. Так у операторів *, /, DIV, MOD вищий пріоритет, ніж в операторів + і -.

Пріоритет операторів впливає на порядок їх виконання. При обчисленні значення виразу в першу чергу виконуються оператори з більш високим пріоритетом. Якщо пріоритет операторів в вираженні однаковий, то спочатку виконується той оператор, який знаходиться лівіше.
Для завдання потрібного порядку виконання операцій у виразі можна використовувати дужки, наприклад:

(r1 + r2 + r3) / (r1 * r2 * r3)

Вираз, укладену в дужки, трактується як один операнд. Це означає, що операції над операндами в дужках будуть виконуватися в звичайному порядку, але раніше, ніж операції над операндами, що знаходяться за дужками. При записи виразів, що містять дужки, повинна дотримуватися парність дужок, т. е. число відкривають дужок має дорівнювати числу закривають дужок. Порушення парності дужок – найбільш поширена помилка при записі виразів.