Прямокутник

Прямокутник викреслюється методом Rectangle, інструкція виклику якого в загальному вигляді виглядає наступним чином:

Об’ект.Canvas.Rectangle (x1, y1, x2, y2)

де:

  • об’єкт – ім’я об’єкта (компонента), на поверхні якого виконується креслення;
  • x1, y1 і х2, у2 – координати лівого верхнього і правого нижнього кутів прямокутника.

Метод RoundRec теж викреслює прямокутник, але з округленими кутами. Інструкція виклику методу RoundRec виглядає так:

Об’ект.Canvas.RoundRec (x1, y1, х2, у2, х3, у3)

де:

    • x1, y1, х2, у2 – параметри, що визначають положення кутів прямокутника, в який вписується прямокутник з округленими кутами;
    • х3 і у3 – розмір еліпса, одна чверть якого використовується для викреслювання округленій кута (рис. 10.8).

Рис. 10.8. Метод RoundRec викреслює прямокутник з округленими кутами

Вид лінії контуру (колір, ширина і стиль) визначається значеннями властивості Реп, а колір і стиль заливки області усередині прямокутника – значеннями властивості Brush поверхні (canvas), на якій прямокутник викреслюється.
Є ще два методи, які викреслюють прямокутник, використовуючи як інструмент тільки кість (Brush). Метод FillRect викреслює зафарбований прямокутник, а метод FrameRect – тільки контур. У кожного з цих методів лише один параметр – структура типу TRect. Поля структури TRect містять координати прямокутної області, вони можуть бути заповнені за допомогою функції Rect.
Нижче як приклад використання методів FillRect і FrameRect приведена процедура, яка на поверхні форми викреслює прямокутник з червоною заливкою і прямокутник із зеленим контуром.

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

var
r1, r2: TRect; // координати кутів прямокутників
begin
// заповнення полів структури
// задамо координати кутів прямокутників
r1 : = Rect (20,20,60,40);
r2 : = Rect (10,10,40,50);
with fоrm1.Canvas do begin
Brush.Color : = ClRed;
FillRect (r1); // зафарбований прямокутник

Brush.Color : = ClGreen;
FrameRect (r2}; // тільки межа прямокутника

end;

end;