Алгоритм і програма

На першому етапі створення програми програміст повинен визначити послідовність дій, які необхідно виконати, щоб вирішити поставлене завдання, т. е. розробити алгоритм. Алгоритм – це точне припис, визначальне процес переходу від вихідних даних до результату.

Алгоритм розв’язання задачі може бути представлений у вигляді словесного опису або графічно – у вигляді блок-схеми. При зображенні алгоритму у вигляді блок-схеми використовуються спеціальні символи (Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Основні символи, які використовуються для подання алгоритму у вигляді блок-схеми

Подання алгоритму у вигляді блок-схеми дозволяє програмісту усвідомити послідовність дій, які повинні бути виконані для вирішення завдання, переконатися в правильності розуміння поставленого завдання.

При програмуванні в Delphi алгоритм вирішення задачі являє собою сукупність алгоритмів процедур обробки подій.

Як приклад на рис. 1.2 приведена сукупність алгоритмів програми Вартість покупки, а на рис. 1.3 – її діалогове вікно. Після розробки діалогового вікна і алгоритмів обробки подій можна приступити до написання програми. її текст приведений в лістингу 1.1.

Лістинг 1.1. Програма Вартість покупки

unit pokupka_1;
interface uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = Class (TForra)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Button1: TButton;
Label3: TLabel;
procedure ButtonlClick (Sender: TObject);
procedure Edit2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
procedure EditlKeyPress (Sender: TObject; var Key: Char); private
{Private declarations} public
{Public declarations}
end;
var
Forml: TForm1;
implementation
{$ R * .dfm}
// підпрограма
procedure Summa;
var
cena: real; // ціна
kol: integer; // кількість
s: real; // сума
mes: string [255]; // повідомлення
begin
cena : = StrToFloat (Form1.Edit1.Text);
kol : = StrToInt (Forml.Edit2.Text);
s : = Cena * kol;
if s & gt; 500 then
begin
s : = S * 0.9;
mes : = 'Надається знижка 10%' + # 13;
end;
mes : = Mes + 'Вартість покупки:'
+ FloatToStrF (s, ffFixed, 4,2) + 'грн.';
Forml.Label3.Caption : = Mes;
end;
// клацання на кнопці Вартість
procedure TForml.ButtonlClick (Sender: TObject);
begin
Summa; // обчислити суму покупки
end;
// натискання клавіші в поле Кількість
procedure TForml.Edit2KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
case Key of
'0' .. '9', # 8:; // цифри і клавіша Backspace
# 13: Summa; // обчислити вартість покупки
else Key: = Chr (O); // символ не відображати
end;
end;
// натискання клавіші в поле Ціна
procedure TForm1.EditlKeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
case Key of
'0' .. '9', # 8:; // цифри і клавіша Backspace
# 13: Form1.Edit2.SetFocus; // клавіша Enter
'.' , '.' :
begin
if Key = '.'
then Key: = ', if Pos (', ', Edit1.Text) <> 0
then Key: = Chr (0);
end;
else // всі інші символи заборонені
Key : = Chr (0);
end;
end;
end.

Рис. 1.2. Алгоритм програми обчислення вартості покупки – сукупність алгоритмів обробки подій на компонентах форми

Рис. 1.3. Вікно (Форма) програми Вартість покупки

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *